Smluvní podmínky platné od 17. 2. 2024

1. Úvod

Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem na adrese Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ: 15000, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru volnamista.cz dostupného na internetové adrese (URL): http://www.volnamista.cz (dále jen „Server volnamista.cz“ nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky pracovních příležitostí (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby Volná místa

Server volnamista.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů za účelem nabídky pracovních příležitostí Zájemcům o takovou nabídku (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru. Inzeráty obsahující poptávku po pracovních příležitostech se na Serveru nezobrazují.

3. Registrace Inzerenta

3.1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru, kteří mají založen zápis v rámci služby provozovatele Firmy.cz dostupné na internetové adrese (URL): http://www.firmy.cz.

3.2. Inzerentem může být právnická osoba či fyzická osoba – podnikatel. Inzerentem nemůže být fyzická osoba – nepodnikatel. Inzerent je povinen uvést své IČO, pod kterým vkládá Inzerát.

3.3. Za účelem vkládání a editace jednotlivých Inzerátů a osoby Inzerenta bude Inzerentovi ze strany Poskytovatele poskytnut přístup k uživatelskému rozhraní Služby, do kterého se Inzerent přihlašuje prostřednictvím uživatelského účtu (zadáním e-mailové adresy a přístupového hesla). Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupových údajů k uživatelskému rozhraní, uživatelskému účtu ani osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil přístupové údaje (tj. svůj uživatelský účet a heslo) třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Inzerent je oprávněn vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s právními předpisy a Pravidly pro inzerci na serveru volnamista.cz, která jsou součástí těchto Podmínek a jsou zároveň dostupná na internetové adrese (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/volna-mista-novy-portal/pravidla-inzerce-nova (dále jen „Pravidla pro inzerci“).

4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky, Pravidla pro inzerci, příslušné právní předpisy a etické normy.

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu, vč. jeho případných příloh (fotografie, obrázky, videa apod.) připojených k Inzerátu, nebudou dotčena práva třetích osob, zejména práva autorská, právo na ochranu osobnosti, či jiná práva třetích osob, ani nebudou porušeny právní předpisy. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu jakoukoliv přílohu, jejímž je autorem, uděluje k okamžiku vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k jejímu užití, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a těmito Podmínkami.

4.4. Inzerent odpovídá za obsah Inzerátu vloženého do Serveru rovněž zaměstnancem, pověřenou osobou Inzerenta, či jinou osobou, jíž umožnil přístup do uživatelského rozhraní či ke svému uživatelskému účtu, jako by Inzerát do Serveru zadal sám.

4.5. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené pracovní pozici včetně všech podmínek výkonu práce pro danou pracovní pozici. Inzerent je v Inzerátu povinen vždy uvést:

● konečného zaměstnavatele, tedy subjekt, který se Zájemcem uzavře pracovní smlouvu;
● název pracovní pozice;
● požadavky pro předmětnou pracovní pozici, které Zájemce musí splňovat;
● benefity, jsou-li s pracovní pozicí spojeny;
● místo výkonu práce;
● údaj o výši úvazku (plný/částečný) či formě spolupráce na základě některé z dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), popř. formě spolupráce jako OSVČ.

4.6. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ pracovní pozice. V jednom Inzerátu mohou být současně nabídky na více volných pracovních míst, za předpokladu, že veškerá volná pracovní místa jsou obsazována pro stejnou pracovní pozici za zcela shodných pracovních podmínek.

4.7. Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a/nebo Inzerát, prostřednictvím kterého je nabízena shodná pracovní pozice za shodných podmínek výkonu práce.

4.8. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své obchodní firmě či jméně a příjmení včetně případných dodatků, aktivní e-mailovou adresu, IČO a telefonní číslo. Tyto údaje budou zveřejněny v rámci Inzerátu, a to v souladu se zpracováním osobních údajů dle Podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit, a to bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.

4.9. Inzerent je dále povinen v rozhraní při vkládání Inzerátu uvést pracovní náplň nabízené pozice, požadavky na uchazeče a správnou informaci o pracovním úvazku, tj. jeho výši (plný/částečný) či způsobu spolupráce ve formě brigády na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), popř. formě spolupráce jako OSVČ.

4.10. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován po omezenou dobu, a to maximálně po dobu 3 měsíců. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 3 měsíců ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta.

4.11. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát na Serveru kdykoliv deaktivovat. Inzerentem deaktivovaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a bude přístupný pouze v administračním rozhraní Inzerenta.

4.12. Zájemce může kontaktovat Inzerenta prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na e-mailovou adresu Inzerenta uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má vedle kontaktního formuláře možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na kontaktních údajích uvedených Inzerentem a zveřejněných v rámci Inzerátu, popř. prostřednictvím internetových stránek Inzerenta, na které bude přesměrován proklikem z Inzerátu, nebo které budou zveřejněny v rámci Inzerátu.

4.13. Zájemce se může do Služby přihlásit jako registrovaný uživatel Provozovatele prostřednictvím svého uživatelského účtu zadáním e-mailové adresy a přístupového hesla. V případě, že je Zájemce přihlášen, bude do kontaktního formuláře automaticky předvyplněno jeho kontaktní telefonní číslo uvedené v uživatelském účtu Zájemce u Provozovatele a e-mailová adresa, zároveň si na Serveru může ukládat oblíbené Inzeráty a svá předchozí hledání.

4.14. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost Inzerátu, ani za to, že obsah Inzerátu a podmínky výkonu práce odpovídají skutečnosti. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich podmínky závisí výlučně na Inzerentovi a Zájemci. Provozovatel negarantuje uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ani jiného smluvního vztahu a nenese žádnou odpovědnost za závazky vyplývající ze smluv uzavřených mezi Inzerenty a Zájemci.

4.15. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, pozastavit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.16. Poruší-li Inzerent závažným způsobem nebo opakovaně tyto Podmínky nebo Pravidla pro inzerci, je Provozovatel oprávněn Inzerenta vyřadit ze systému (pozastavit nebo odstranit veškerou jeho inzerci) a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.17. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

4.18. Provozovatel si vyhrazuje právo na Serveru zveřejňovat vlastní Inzeráty a Inzeráty nezadané na Server Inzerenty. V případech, kdy jsou takto na Serveru zveřejněny Inzeráty pocházející z veřejně dostupných zdrojů a/nebo v případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nenese Provozovatel za obsah těchto Inzerátů žádnou odpovědnost. V případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát nezadaný na Server Inzerentem a v případech, kdy je na Serveru zveřejněn Inzerát pocházející z veřejně dostupných zdrojů, je právnická či fyzická osoba v Inzerátu uváděná jako konečný zaměstnavatel, tedy subjekt, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva či dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, oprávněná Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru. Provozovatel se zavazuje takovýto Inzerát na základě oprávněné e-mailové žádosti zaslané na e-mailovou adresu: info@volnamista.cz ze Serveru odstranit. V případech, kdy si Inzerent u Provozovatele objednal zadání vlastního Inzerátu na Server, zašle Provozovatel Inzerentovi e-mail potvrzující zadání Inzerce na Server. V případě, že si Inzerent, který si u Provozovatele objednal zadání Inzerátu na Server, nepřeje, aby byl Inzerát na Serveru zveřejněn, je oprávněn e-mailem Provozovatele požádat o odstranění Inzerátu ze Serveru. Provozovatel se zavazuje oprávněné žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. Inzeráty zveřejněné na Serveru pocházející z veřejných zdrojů budou Provozovatelem odstraněny rovněž
po jejich odstranění z těchto veřejných zdrojů.

4.19. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat po skončení doby platnosti Inzerátu Inzerentovi e-mail s upozorněním na vypršení platnosti Inzerátu.

4.20. Jednotlivé Inzeráty mohou být za účelem přehlednějšího zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.


4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a ověření IČO uvedeného u Inzerátu. V případě, že IČO nebude ověřeno (např. z důvodu, že neexistuje, došlo k pozastavení provozování živnosti aj.), má Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit či odstranit ze Serveru, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.


4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska souladu s Pravidly inzerce a těmito Podmínkami v průběhu zobrazení Inzerátu na Serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerát upravit, zejména tak, že z textu Inzerátu odstraní e-mail nebo telefonní číslo, změní velikost písmen apod. Úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn Inzerát zveřejnit a že Zájemce je oprávněn na inzerát reagovat.

4.23. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

4.24. Jakékoliv užití obsahu Služby či její části, jiným způsobem než pro účely, k nimž je Služba určena, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby bez souhlasu Provozovatele je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Službě pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

5. Finanční podmínky

5.1. Inzeráty na Serveru nejsou v základní verzi zpoplatněny.

5.2. V případě, že je tak uvedeno v Ceníku Poskytovatele, který je dostupný na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/volna-mista-novy-portal/cenik-volnamista/ (dále jen „Ceník”), má Inzerent možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru, popř. objednat jiné placené služby uvedené v Ceníku. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách a Ceníku.

5.3. Druhy zvýhodnění a doba platnosti zvýhodnění je stanovena v Ceníku.

5.4. Doba zvýhodnění končí uplynutím doby platnosti zvýhodnění uvedené v Ceníku (dále jen „doba platnosti zvýhodnění”) nebo okamžikem smazání Inzerátu Inzerentem. Bude-li v době platnosti zvýhodnění zvýhodněný Inzerát odstraněn Inzerentem, Inzerentovi nenáleží žádná kompenzace za to, že zvýhodněný Inzerát nebyl zveřejněn po celou dobu platnosti zvýhodnění.

5.5. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/pozastaví/odstraní zvýhodněný Inzerát, zavazuje se Provozovatel Inzerentovi poskytnout možnost zvýhodnit další Inzerát vkládaný z jeho strany na Server. Finanční náhrada zvýhodněného Inzerátu u takto odmítnutého Inzerátu není možná.

5.6. V případě, že si Inzerent svůj Inzerát zvýhodnil a tento zvýhodněný Inzerát byl pozastaven/odstraněn pro porušení Podmínek či Pravidel Inzerce a/nebo Inzerent byl vyřazen ze systému a/nebo mu byl odepřen přístup na Server, cena zaplacená Inzerentem za zvýhodnění Inzerátu propadá Provozovateli jako smluvní pokuta.

5.7. Inzerent může Inzerát zvýhodnit či objednat jiné placené služby prostřednictvím platby uskutečněné prostřednictvím služby Seznam Peněženka (dále jen „Peněženka“). Pro platbu prostřednictvím Peněženky, pro dobití kreditu v Peněžence a pro vystavení daňových dokladů platí pravidla Peněženky, která jsou dostupná z internetové adresy (URL): http://klient.seznam.cz.

5.8. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě Volná místa a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit, a to do doby úplné úhrady.

6. Zpracování osobních údajů


6.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

6.2. Pro účely užívání služby Serveru Inzerentem, zejména vkládání Inzerátů, je Provozovatel oprávněn
zpracovávat osobní údaje Inzerenta nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Inzerentem při užívání Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Inzerent užívá služby Serveru, a jejíž smluvní stranou je Inzerent, jako subjekt osobních údajů.

6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

6.5. Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje
Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

6.6. Pokud Inzerent předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je Inzerent povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Inzerent odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. dostupných z internetové adresy (URL): https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodnipodminky, Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Seznam.cz dostupných z internetové adresy (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/smluvni-podminky/podminkyregistrace/ a příslušnou právní úpravou. V případě rozporu mezi zněním jednotlivých podmínek uvedených v tomto odstavci, popř. jinde v těchto Podmínkách, mají přednost tyto Podmínky.

7.2. Provozovatel zavedl mechanismus pro oznamování informací ve věci možného nezákonného obsahu
v rámci Služby, jakož i interní systém vyřizování stížností. Provozovatel uvádí, že za podmínek a v souladu s nařízením o digitálních službách (nařízení 2022/2065) je stanovena možnost zvolit si pro mimosoudní řešení sporu subjekt, který bude certifikován stanoveným koordinátorem digitálních služeb.

7.3.Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní Služby minimálně 15 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci tak, že napíše na info@volnamista.cz nebo zruší svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek či Ceníku i nadále služby Serveru, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 17.2.2024.

Pravidla inzerce na službě Volná místa

Na službu Volnámísta.cz lze vkládat pouze pracovní nabídky, které splňují daná pravidla. Administrátoři mají vyhrazená práva na úpravu či zamítnutí inzerátů, které nesplňují tyto pravidla:

Inzerát musí:

– obsahovat název pracovní pozice
– obsahovat náplň práce, požadavky na uchazeče, případně co uchazeči nabízíte
– obsahovat titulek
– být zařazen do lokality, kde se nachází místo výkonu práce

Inzerát nesmí obsahovat:
– nevhodná slova nebo znaky
– reklamní nebo obchodní sdělení
– zmínky o konkurenci a informace, které nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí
– popis firmy (Server je propojen s katalogem firem a službou Firmy.cz)

Na Volnámísta.cz je zakázáno vkládat inzeráty, které:

– již byly na Server jednou vloženy před dobou kratší než 90 dní. Tyto inzeráty jsou považovány za duplicitní.
– jsou v rozporu s účelem tohoto Serveru, s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem, smluvními podmínkami, i dalšími obecně platnými právními a etickými normami.
– které jsou v rozporu s právy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo třetích osob

Za výše uvedené se považuje zejména inzerce nabízející podomní prodej, práce jakéhokoliv erotického charakteru, nabídky, které by sloužily k obcházení zákona a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně definován přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce.

Fotografie, obrázky, videa, jiné soubory

Pokud Provozovatel umožňuje vkládat do Inzerátu fotografie, obrázky, videa či jiné soubory (dále souhrnně jen “soubory”) pak tyto soubory musí být vytvořeny Inzerentem, popř. Inzerent musí být oprávněným držitelem veškerých práv k takovým souborům a musí se vztahovat k inzerované pozici či Inzerentovi. Soubory obsahující obchodní sdělení, reklamu, e-mailovou adresu, textové informace, kontaktní údaje na fyzické či právnické osoby nebo odkaz na internetové stránky, nejsou povoleny. Inzerent je povinen uvést kontaktní údaje do zvláštních kolonek pro tyto údaje vyhrazených a není oprávněn tyto údaje vkládat do souborů k Inzerátům připojeným. Je zakázáno vkládat soubory, které porušují autorská, osobnostní či jiná práva, a/nebo které obsahují nevhodný obsah, vč. obsahu vulgárního, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

Inzeráty obsahující nevhodné soubory (tj. takové, které porušují tato Pravidla pro inzerci či Podmínky), budou zamítnuty či odstraněny.